Menu

Vedtægter


 

  Vedtægter for Mejdal-Halgård Fodbold  
 

 
§1

Navn, hjemsted og formål.

Afdelingens navn er Mejdal-Halgård Fodbold og dets hjemsted er Holstebro Kommune. Formål i henhold til vedtægter for Mejdal-Halgård Gymnastik- og Idrætsklub. 
§2

Forhold for hovedforeningen

Mejdal-Halgård Fodbold er en del af Mejdal-Halgård Gymnastik- og Idrætsklub og som sådan underlagt de vedtægter, der gælder for denne. Afdelingens formand er født medlem af fællesbestyrelsen i Mejdal-Halgård G.I.K. Afdelingens generalforsamling vælger medlemmer til klubbens repræsentantskab. 
§3

Medlemskab af organisationer

Afdelingen er medlem af Dansk Boldspil Union under DIF. Afdelingen er også medlem af DGI og Holstebro Idrætsforbund. 
§4

Indmeldelse og udmeldelse

Som medlem i afdelingen kan optages enhver, der vil respektere foreningens love. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Som passive medlemmer kan enhver optages. 
§5

Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes senest ultimo februar, indkaldes med mindst 14 dages varsel skrifteligt eller gennem dagspressen / Mejdal Bladet.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
  • Valg af formand (lige år)
  • Valg af kasserer (ulige år)
  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  • Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 6. Valg af afdelingens repræsentanter i repræsentantskabet
 7. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeberettiget på afdelingens generalforsamling er medlemmer, som er fyldt 16 år, samt forældre der har børn, der betaler kontingent til afdelingen. Samme gruppe er ligeledes valgbare til bestyrelse og udvalg. Ingen kan pånå mere end én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte stemmeberettigede.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 10% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen holdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker ved meddelelse i dagspressen med mindst 7 dages varsel. Den er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling. 
§6

Bestyrelse

Fodboldafdelingens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær og øvrige medlemmer.

Bestyrelsen holder mindst 4 møder om året. Der skal altid sendes et referat af disse til hovedformanden.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal følgende behandles på hvert bestyrelsesmøde - Økonomisk status og opfølgning på tilskudsordningerne.

Afdelingen tegnes af formanden. I forhold af ekstraordinær økonomisk karakter skal dette foreligges og godkendes af fællesbestyrelsen. 
§7

Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet revideres af den af klubbens repræsentantskab valgte revisor samt klubbens hovedkasserer.

Afdelingens medlemmer, udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter hæfter ikke økonomisk for de af afdelingen indgåede foprpligtelser, for hvilke alene afdelingen hæfter med dens respektive formue. 
§8

Vedtægtsændringer

Afdelingens vedtægter, som er godkendt af Mejdal-Halgård G.I.K.'s repræsentantskab efter indstilling fra fællesbestyrelsen, kan ikke ændres uden fællesbestyrelsens godkendelse. 
§9

Eksklusion

Såfremt en afdeling i fællesbestyrelsens skøn ikke arbejder i klubbens interesse eller skader dens omdømme, kan repræsentantskabet ekskludere afdelingen, såfremt 3/4 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor. I tilfælde af afdelingens eksklusion tilfalder evt. formue Mejdal-Halgård Gymnastik- og Idrætsklub. 
§10

Afdelingens opløsning

Indstilling til repræsentantskabet via fællesbestyrelsen om afdelingens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling., som er indkaldt med dette for øje og med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

I tilfælde af afdelingens opløsning tilfalder evt. formue Mejdal-Halgård Gymnastik- og Idrætsklub. 
 

Godkendt på afdelingens generalforsamling d. 25. februar 2014.

Godkendt af Mejdal-Halgård G.I.K's repræsentantskab d. 7. april 2014.

Vi benytter cookies til at forbedre hjemmesiden. Du accepterer brugen af cookies ved at trykke på OK.
Læs mere om cookies
Luk